نویسنده: news ارسال نامه

وب سایت: http://news.7gardoon.com

گزارش های خبری

خصوصيات نام هاي مورد علاقه مشتريان

خصوصيات نام هاي مورد علاقه مشتريان

نام های تجاری حوزه تکنولوژی، عملکرد بهتری در زمینه این احساسات دارند

واكاوي تفکر توسعه در ایران

واكاوي تفکر توسعه در ایران

یکی از موضوعات مهم و اساسی آسیب شناسی توسعه یا حرکت به سوی توسعه است که در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است

آهنگ صدای برند؛ابزار بازاريابي

آهنگ صدای برند؛ابزار بازاريابي

برندهای بزرگ مانند افراد هستند |